ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Rijnland Advocaten. De dienstverlening bestaat uit het bijstaan van benadeelden bij de civielrechtelijke mogelijkheden tot het verhalen van letselschade op een aansprakelijke derde.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 sub b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rijnland Advocaten.
3. Rijnland Advocaten is een maatschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.


Tarieven en declaraties

4. Het honorarium, dat u aan Rijnland Advocaten dient te voldoen, wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door ons jaarlijks vast te stellen uurtarieven. Het honorarium wordt vermeerderd met BTW.
5. Wij proberen voor zover dat mogelijk is een indicatie te geven van de te verwachten kosten van onze werkzaamheden. Deze kostenindicatie behelst een ruwe schatting die uiteraard onderhevig is aan belangrijke wijzigingen als gevolg van veranderingen in de strategie en als gevolg van werkzaamheden die niet voorzienbaar waren en die noodzakelijk blijken als gevolg van processuele en/of buitenprocessuele handelingen van eventuele wederpartij(en).
6. Kosten die wij namens u aan derden voldoen (de zogenaamde verschotten, denk onder andere aan griffierechten, deurwaarderkosten en uittreksels van openbare registers), worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht. Een percentage (6%) van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten).
7. Wij zenden u tussentijds declaraties voor onze werkzaamheden. Deze dienen tijdig, dat wil zeggen binnen veertien dagen na factuurdatum, te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is wettelijke rente verschuldigd. Ons beleid is dat indien rekeningen niet tijdig worden voldaan, de werkzaamheden worden opgeschort danwel beëindigd.
 
Aansprakelijkheid

8. Iedere aansprakelijkheid op welke rechtsgrond dan ook van Rijnland Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
9. Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met u, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen en handelingen van deze derden. U stemt ermee in dat Rijnland Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens u aanvaardt.
10. Uitsluitend indien u dit verzoekt, zullen wij via e-mail correspondentie en stukken verzenden. Wij wijzen u erop dat deze wijze van communiceren niet is beveiligd en een risico vormt voor de vertrouwelijkheid van de correspondentie. Wij zijn niet aansprakelijk voor dit risico.

Archivering dossiers

11. Rijnland Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor u de van u afkomstige en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.
 
Klachten- en Geschillenregeling

12. Wij zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wanneer u echter ontevreden bent over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. Onze klachtenfunctionaris behandelt uw bezwaren en neemt het klachten-reglement, dat overeenstemt met het door de Orde van Advocaten aanbevolen model, daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie (3) maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
13. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk met u in redelijk overleg bespreken. Wij verbinden ons klachten binnen vier (4) weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk af te handelen.
14. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten (tijdig) met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Rijnland Advocaten neemt daartoe deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is op 1 juni 1999 door de Nederlandse Orde van Advocaten in het leven geroepen. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uw klacht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. U kunt dit reglement opvragen bij:
     Geschillencommissie Advocatuur
     Postbus 90600
     2509 LP Den Haag
     tel.nr. 070 – 310 53 10
15. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf (12) maanden na onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
16. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.
17. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van EUR 10.000,00.
18. Rijnland Advocaten kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
19. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
 
Toepasselijk Recht

20. De rechtsverhouding tussen Rijnland Advocaten en u wordt beheerst door Nederlands recht.
 


Algemene voorwaarden Rijnland Advocaten oktober 2008