ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Rijnland Advocaten

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Rijnland Advocaten. De dienstverlening bestaat uit het bijstaan van benadeelden bij de civielrechtelijke mogelijkheden tot het verhalen van letselschade op een aansprakelijke derde.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 sub b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rijnland Advocaten.
3. Rijnland Advocaten is een maatschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

Tarieven en declaraties

4. Het honorarium, dat u aan Rijnland Advocaten dient te voldoen, wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door ons jaarlijks vast te stellen uurtarieven (kantoorkosten inbegrepen). Het honorarium wordt vermeerderd met BTW.
5. Wij proberen voor zover dat mogelijk is een indicatie te geven van de te verwachten kosten van onze werkzaamheden. Deze kostenindicatie behelst een ruwe schatting die uiteraard onderhevig is aan belangrijke wijzigingen als gevolg van veranderingen in de strategie en als gevolg van werkzaamheden die niet voorzienbaar waren en die noodzakelijk blijken als gevolg van processuele en/of buitenprocessuele handelingen van eventuele wederpartij(en).
6. Kosten die wij namens u aan derden voldoen (de zogenaamde verschotten, denk onder andere aan griffierechten, deurwaarderkosten en uittreksels van openbare registers), worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht.
7. Wij zenden u tussentijds declaraties voor onze werkzaamheden. Deze dienen tijdig, dat wil zeggen binnen veertien dagen na factuurdatum, te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is wettelijke rente verschuldigd. Ons beleid is dat indien rekeningen niet tijdig worden voldaan, de werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd.

Aansprakelijkheid

8. Iedere aansprakelijkheid op welke rechtsgrond dan ook van Rijnland Advocaten is beperkt tot het bedrag vermeerderd met het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat in het desbetreffende geval van toepassing is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijk-heid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
9. Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren over-leggen met u, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen of handelingen van deze derden. U stemt ermee in dat Rijnland Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens u aan-vaardt.
10. Uitsluitend indien u dit verzoekt, zullen wij via e-mail correspondentie en stukken verzenden. Wij wijzen u erop dat deze wijze van communiceren niet is beveiligd en een risico vormt voor de vertrouwelijkheid van de correspondentie. Wij zijn niet aansprakelijk voor dit risico.

Toepasselijk Recht

11. De rechtsverhouding tussen Rijnland Advocaten en u wordt beheerst door Nederlands recht.

Uitvoering

12. Het kantoor is bevoegd een overeenkomst terstond te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de onafhankelijkheid van de advocaten en/of de gedragsregels voor de advocatuur. Het kantoor is niet verplicht om aanwijzingen omtrent de uitvoering van een opdracht van cliënt of voor hem sprekende derden op te volgen. Het kantoor heeft een inspanningsverplichting. Het kantoor garandeert geen resultaat.

Inlichtingen en bescheiden

13. De cliënt dient op eerste verzoek de inlichtingen te verstrekken en de bescheiden af te geven die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht. Het kantoor is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien cliënt niet tijdig de gevraagde inlichtingen en bescheiden aan het kantoor verstrekt.
Derdengelden
14. Het kantoor maakt geen gebruik van een derdengeldenrekening op naam van een Stichting Der-dengelden en ontvangt dus ook geen derdengelden.

Geschillen

15. Er is een interne klachtenregeling op het kantoor. Eventuele geschillen dienen eerst aan de in deze regeling genoemde klachtenfunctionaris te worden voorgelegd. Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met het oordeel van de interne klachtencommissie van het kantoor kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Archivering dossiers

16. Rijnland Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor u indien gewenst de van u afkomstige en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Gearchiveerde dossiers worden vernietigd nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.