• deelgeschil

PROCEDEREN IN LETSELSCHADEZAKEN

Meestal slagen wij er in voor u een adequate letselschadevergoeding te regelen. Maar niet altijd. De verhoudingen tussen u en de verzekeraar zijn op dat moment niet gelijk. De verzekeraar “zit” als het ware “op het geld”. Indien de verzekeraar niet uitkeert, komt u voor de keuze te staan. Of u gaat procederen, of u legt zich bij het standpunt van de verzekeraar neer.


Onze letselschadeadvocaten kunnen u adviseren over de proceskansen. Dit advies baseren zij onder andere op de vele voorbeelden uit de eigen praktijk. Onze letselschadeadvocaten werken uitsluitend voor slachtoffers. Rechtsbijstandverzekeraars en schaderegelaars, die hun diensten aan letselschadeslachtoffers aanbieden, verwijzen ook regelmatig naar ons kantoor door.

Procederen is het enige tegenwicht dat een slachtoffer aan een verzekeraar kan bieden indien deze een onredelijk of onjuist standpunt inneemt.

Ons kantoor is daarom van mening dat procederen een wezenlijk onderdeel dient uit maken van het dienstenpakket dat aan slachtoffers kan worden aangeboden.

De wetgever vindt dit overigens ook. Daarom is de Wet Deelgeschillen - speciaal voor letselschade en overlijdensschade - in het leven geroepen. Bijzonder in deze wet is - onder andere - dat de kosten van deze deelgeschilprocedure voor rekening van de verzekeraar kunnen worden gebracht. Dat betekent voor slachtoffers - bij het maken van de afweging of zij al dan niet een deelgeschil aan de rechter zullen voorleggen - dat het kostenaspect minder zwaar zal wegen. Procederen betekent in dat geval dus niet automatisch meer dat het u geld zal gaan kosten.

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden van procederen.

PROCESKOSTEN

Mogelijk komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtshulp ("toevoeging"). Zo niet, dan zullen wij met u een afspraak maken over een door ons te hanteren uurtarief, waarbij wij rekening houden met uw financiële positie. Wij zullen u informeren over de bijkomende kosten (denk bijvoorbeeld aan griffierecht) en voor u een schatting maken van het aantal uren dat nodig is om u in de procedure bij te staan. U kunt dan een weloverwogen afweging maken tussen uw financiële investering en het te behalen resultaat.