PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Rijnland Advocaten

versie mei 2018

Rijnland Advocaten respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Hieronder wordt uitgelegd op welke wijze wij persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgegaan.

Artikel 1: Contactgegevens
1.1        Rijnland Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te (2342 AB) Oegstgeest aan de Geversstraat 42. Telefoon: 071 – 514 44 77. E-mailadres: info@rijnlandadvocaten.nl.

Artikel 2: Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
2.1        Deze privacyverklaring is van toepassing op:
- cliënten van Rijnland Advocaten;
- potentiële cliënten met wie Rijnland Advocaten contact heeft gehad;
- bezoekers van de websites van Rijnland Advocaten;
- alle andere personen die contact opnemen met Rijnland Advocaten of van wie Rijnland Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens verwerkt Rijnland Advocaten?
3.1        Rijnland Advocaten verwerkt persoonsgegevens die (potentiële) cliënten zelf aan Rijnland Advocaten hebben verstrekt; zoals bijvoorbeeld:
- contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van een zaak van (potentiële) cliënten door een advocaat;
- contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
- contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken.

Persoonsgegevens die Rijnland Advocaten heeft ontleend aan andere bronnen, zoals bijvoorbeeld:
- persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster,
- persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Artikel 4: Waarvoor gebruikt Rijnland Advocaten persoonsgegevens van (potentiële) cliënten?
4.1        Rijnland Advocaten gebruikt persoonsgegevens van (potentiële) cliënten voor verschillende doeleinden. Deze zijn:
- voor het uitvoeren van een overeenkomst waarin cliënten Rijnland Advocaten opdracht hebben verstrekt tot het leveren van juridische diensten door Rijnland Advocaten;
- voor facturatie van de verleende diensten;
- voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;
- voor het onderhouden van contact met (potentiële) cliënten;
- voor het uitvoeren en analyseren van cliënt-tevredenheidsonderzoeken.

Artikel 5: Rechtsgrond van de verwerking
5.1        Rijnland Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
- toestemming;
- op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
- wettelijke verplichting;
- in verband met een gerechtvaardigd belang.

Artikel 6: Verwerkers
6.1        Rijnland Advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) cliënten dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van Rijnland Advocaten persoonsgegevens verwerken. Rijnland Advocaten sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6.2        Rijnland Advocaten werkt onder andere met dienstverleners die hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die Rijnland Advocaten ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van de systemen van Rijnland Advocaten.

Artikel 7: Persoonsgegevens delen met derden
7.1        Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens van cliënten met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij of het sluiten van een overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe kunnen strekken dat door Rijnland Advocaten, in voorkomend geval, persoonsgegevens aan derden moeten worden doorgegeven. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van Rijnland Advocaten of de verkoop van (een deel van) Rijnland Advocaten.

7.2        Persoonsgegevens van (potentiële) cliënten worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Artikel 8: Bewaartermijn van persoonsgegevens
8.1        Rijnland Advocaten bewaart persoonsgegevens van (potentiële) cliënten niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens van (potentiële) cliënten worden verzameld.

Artikel 9: Websites en Cookies
9.1        De websites van Rijnland Advocaten; www.rijnlandadvocaten.nl maakt gebruik van een SSL certificaat teneinde te waarborgen dat persoonsgegevens van (potentiële) cliënten niet voor derden kenbaar wordt. Via de websites van Rijnland Advocaten kunnen verschillende cookies worden geplaatst: functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies, alsmede cookies gerelateerd aan social media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.

Artikel 10: Hyperlinks en buttons
10.1      De websites van Rijnland Advocaten bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Rijnland Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Evenmin is Rijnland Advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites.

Artikel 11: Vragen over persoonsgegevens van (potentiële) cliënten
11.1      Ieder persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebben (potentiële) cliënten het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunnen (potentiële) cliënten bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunnen (potentiële) cliënten zelfs hun gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. (Potentiële) cliënten kunnen een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens zenden naar: Rijnland Advocaten, adres: Postbus 16070, 2301 GB Leiden (e-mailadres: info@rijnlandadvocaten.nl) ter attentie van dhr. mr. B.A.M. Schümmer. Rijnland Advocaten zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van betreffend verzoek, op verzoek van (potentiële) cliënten reageren.

Artikel 12: Klachten?
12.1      Als (potentiële) cliënten klachten hebben over hoe Rijnland Advocaten met hun persoonsgegevens omgaat kunnen (potentiële) cliënten contact met Rijnland Advocaten opnemen door een bericht te sturen naar: Rijnland Advocaten, adres: Postbus 16070, 2301 GB Leiden (e-mailadres: info@rijnlandadvocaten.nl) ter attentie van dhr. mr. B.A.M. Schümmer. Rijnland Advocaten helpt (potentiële) cliënten graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunnen (potentiële) cliënten zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13: Veranderingen
13.1      Ontwikkelingen in regelgeving kunnen met zich meebrengen dat iets verandert in de persoonsgegevens die Rijnland Advocaten van (potentiële) cliënten vraagt en de wijze waarop Rijnland Advocaten persoonsgegevens van (potentiële) cliënten gebruikt. In dat geval zal Rijnland Advocaten deze privacyverklaring aanpassen. Rijnland Advocaten nodigt (potentiële) cliënten daarom uit de privacyverklaring zoals gepubliceerd op www.rijnlandadvocaten.nl regelmatig te checken, zodat (potentiële) cliënten geïnformeerd blijven.

versie mei 2018