BELEID BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN (BW 6:96)


Rijnland Advocaten maakt kosten om goede rechtsbijstand buiten rechte aan de benadeelde  te kunnen verlenen. De aansprakelijke partij is gehouden om die kosten te vergoeden mits deze redelijk zijn (artikel 6: 96 BW). Dit document is geschreven om de redelijkheid van die kosten te waarborgen.

Vertrouwen

Rijnland Advocaten is al jaren actief in de letselschadebranche en heeft een goede naam opgebouwd. Rijnland Advocaten voldoet aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan een redelijk handelend en redelijk bekwaam letselschadeadvocaat. Zij handelt naar de waarden uit artikel 10a van de Advocatenwet als volgt.

Een advocaat is onafhankelijk. Bij het behandelen van een zaak is een advocaat uw raadsman. Hij laat zich leiden door het belang van zijn cliënt. De advocaat opereert onafhankelijk van de overheid (dus ook van politie en justitie). Hierdoor kan de advocaat zijn cliënt in alle eerlijkheid en openheid adviseren.

Een advocaat is partijdig. In juridische geschillen steunt de advocaat zijn cliënt door dik en dun. Hij is dé raadsman voor de betreffende cliënt en staat enkel en alleen deze cliënt bij. Het is dus niet mogelijk dat de advocaat ook de tegenpartij bijstaat.

Een advocaat is deskundig. Een advocaat heeft verstand van het recht, dus de wet en rechterlijke uitspraken. Daar is hij voor opgeleid. Bovendien moet een advocaat zich jaarlijks bijscholen. Hierdoor houdt een advocaat zijn kennis en kunde op niveau.

Een advocaat is integer. Een advocaat moet zich netjes en ethisch verantwoord gedragen. Voor advocaten zijn er dan ook gedragsregels opgesteld in de Advocatenwet. Daarin staat onder andere dat hij een realistisch beeld moet schetsen van de juridische procedure, de slagingskansen van de zaak en de te verwachte kosten.

Een advocaat gaat vertrouwelijk om met uw zaak. Een advocaat zal met niemand anders spreken over de zaak. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de advocaat en de betreffende cliënt. Daardoor kan de cliënt samen met zijn raadsman vertrouwelijk spreken over de zaak wat de belangenbehartiging ten goede komt. De advocaat heeft een wettelijk beroepsgeheim. De advocaat kan - tenzij de cliënt daarin expliciet toestemt - niet gedwongen worden als getuige te verklaren over zaken die hem in zijn functie worden toevertrouwd, het zogeheten verschoningsrecht.

Rijnland Advocaten mag verwachten dat de aansprakelijke partij er in beginsel op vertrouwt dat zij slechts kosten in rekening brengt die aan het dubbele redelijkheidscriterium voldoen.


Tijd

Rijnland Advocaten voorziet iedere nota van een urenspecificatie die inzicht geeft in de tijdsbesteding en de aard van de werkzaamheden. Indien nodig - of gewenst - wordt een specifieke toelichting gegeven. Rijnland Advocaten draagt zorg voor een effectieve tijdsbesteding aan de behandeling van de zaak, zij zal tijdig knelpunten signaleren en waar mogelijk oplossingen aandragen.

 

Uurtarief

Rijnland Advocaten brengt in alle zaken, ongeacht de complexiteit daarvan en/of het financieel belang, een vast uurtarief in rekening. Dit uurtarief[1] bedraagt op dit moment EUR 265,00 + 21% BTW. Gemiddeld genomen is dit tarief passend en marktconform te noemen.

 

Kosten versus schade

Rijnland Advocaten zal tijdig inventariseren of de nog de te maken kosten in verhouding staan tot het belang van het slachtoffer. Dit belang is niet altijd in geld uit te drukken.

 

De PIV-staffel

Rijnland Advocaten is niet aangesloten bij het PIV-convenant omdat de hierin opgenomen beloningsstruc-tuur strijd kan opleveren met de kernwaarden uit artikel 10a van de Advocatenwet hetgeen niet in het belang is van de benadeelde.

 

Redelijkheid

De benadeelde is door toedoen van de aansprakelijke partij genoodzaakt kosten ter verkrijging van rechtshulp te maken.
 
De aansprakelijke partij die zich erop beroept dat de in rekening gebrachte kosten onredelijk zijn, is jegens de benadeelde - die verzekerd moet zijn van het kunnen verkrijgen van deugdelijke rechtsbijstand - gehouden om haar bezwaren gemotiveerd en tijdig kenbaar te maken.[1] De kantoorkosten (porti, telefoon, fax, fotokopieën, ICT en kennissystemen) zijn inbegrepen.